matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”


1. Celem Konkursu jest:
- krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
- łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
- zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
- poszukiwanie młodych talentów,
- kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo - techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3. Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie dwa zdjęcia, jednak nagroda zostanie przydzielona tylko za jedno - najlepsze.

4. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, kula, sześciokąt, parabola, liczby zaprzyjaźnione, oś liczbowa), praw, zasad, prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Pitagorasa, złota proporcja, prosta styczna do okręgu, ciąg Fibonacciego), metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność). Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.

5. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.

6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.

7. Format barwnych lub czarno – białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Każde zdjęcie należy czytelnie podpisać: tytuł, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa. Zdjęcie ma być wywołane/wydrukowane na papierze fotograficznym. Dodatkowo obowiązkowo należy wersję elektroniczną wysłać na adres mailowy: e.guziejko@lo.olecko.pl . W tytule maila należy podać: matematyka w obiektywie. Przesłany plik musi być podpisany: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, szkoła i klasa.

8. Przy obróbce zdjęć dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni – bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

9. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii.

10. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na nieodpłatne prezentowanie fotografii, z podaniem informacji o jej autorze, na stronie www.matematykawobiektywie.lo.olecko.pl oraz w celach promocji Konkursu. Zgoda na umieszczenie danych osobowych uczniów na stronie internetowej organizatora oraz ich przetwarzanie na potrzeby organizacji konkursu, w tym w systemach informatycznych, potwierdzone musi być oświadczeniem (załącznik nr 1), w którym dodatkowo zawiera się sformułowanie dot. klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1a).

11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 3) na potrzeby organizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w siedzibie szkoły do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

12. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem (załączniki nr 1, 2 i 3) oraz wersją elektroniczną zdjęcia prosimy przesłać (lub dostarczyć osobiście) w terminie do 22 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ul. Kościuszki 29 19- 400 Olecko z dopiskiem „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

13. Ogłoszenie wyników Konkursu: - wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.matematykawobiektywie.lo.olecko.pl w dniu 12 marca 2021 r., - wręczenie nagród odbędzie się 16 marca 2021 r. w siedzibie organizatora Konkursu.
14. Kryteria oceny prac: - zgodność z tematem, - umiejętności warsztatowe, - oryginalność potraktowania tematu, - walory estetyczne, - opis matematyczny zagadnienia.

15. Jury oceni prace w trzech kategoriach wiekowych: - uczniowie klas I – V szkół podstawowych, - uczniowie klas VI – VIII klas podstawowych, - uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz przyzna atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej, nagrodę główną Konkursu, wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa w konkursie.

16. Nieodebranych nagród nie wysyłamy i przechodzą na następną edycję.

17. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przewiduje się odwołania od niej.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu.

19. Członkowie jury:
- Elżbieta Guziejko – nauczycielka matematyki w I LO – przewodnicząca jury
- dr Magdalena Makowska – wykładowca na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie
- Barbara Domysławska - nauczycielka matematyki w I LO
- Emilia Przemielewska – nauczycielka języka polskiego w I LO
- Zbigniew Malinowski - dziennikarz „Głosu Olecka”

Regulamin do pobrania

Załącznik nr 1a do regulaminu konkursu - Klauzula informacyjna