matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

 1. Celem Konkursu jest:
  • krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
  • łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
  • zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
  • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
  • poszukiwanie młodych talentów.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie dwa zdjęcia, jednak nagroda zostanie przydzielona tylko za jedno - najlepsze.
 4. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, kula, sześciokąt, parabola, liczby zaprzyjaźnione, oś liczbowa), praw, zasad, prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Talesa, złota proporcja, prosta styczna do okręgu, ciąg Fibonacciego), metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność). Można przedstawić je również w sposób dowcipny na wesoło.
 5. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.
 6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na nieodpłatne prezentowanie fotografii, z podaniem informacji o jej autorze, na stronie internetowej organizatora oraz w celach promocji Konkursu.
 7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.
 8. Format barwnych lub czarno – białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Każdą fotografię i dołączoną do niej wersję cyfrową na płycie CD należy czytelnie podpisać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa. Zdjęcie ma być wydrukowane na papierze fotograficznym.
 9. Przy obróbce zdjęć dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni – bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 10. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii.
 11. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem i wersją elektroniczną prosimy przesłać (lub dostarczyć osobiście) w terminie do 12 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
  ul. Kościuszki 29.
  19- 400 Olecko
  z dopiskiem „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu:
  • wyniki zostaną ogłoszone na stronie: matematykawobiektywie.lo.olecko.pl w dniu 9 marca 2018 r.
  • wręczenie nagród odbędzie się 14 marca 2018 r. w Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w siedzibie organizatora Konkursu.
 13. Kryteria oceny prac:
  • zgodność z tematem,
  • umiejętności warsztatowe,
  • oryginalność potraktowania tematu,
  • walory estetyczne,
  • opis matematyczny zagadnienia.
 14. Jury oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
  • uczniowie szkół podstawowych,
  • uczniowie gimnazjów,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  oraz przyzna atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej, nagrodę główną Konkursu wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa w konkursie uczniom i ich nauczycielom.
 15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przewiduje się odwołania od niej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu.
 17. Członkowie jury:
  • Elżbieta Guziejko – nauczycielka matematyki w I LO – przewodnicząca jury
  • Barbara Domysławska - nauczycielka matematyki w I LO
  • Zbigniew Malinowski - dziennikarz „Głosu Olecka”
  • dr Stanisław Nowel – matematyk, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach
  • Leszek Olszewski - dyrektor I LO – nauczyciel matematyki
  • Emilia Przemielewska – nauczycielka języka polskiego w I LO

Regulamin do pobrania